PRIVACYVERKLARING


1. Inleiding

Dit is de privacy verklaring van Mulder Verhuizingen B.V. (kvk nr 35030244) (hierna: Mulder Verhuizingen of wij). In deze verklaring beschrijven wij hoe Mulder Verhuizingen omgaat met de persoonsgegevens van onze klanten, leveranciers, partners en andere opdrachtnemers. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest recente versie wordt gepubliceerd op onze website.


2. Contactgegevens

Mulder Verhuizingen B.V.
Zaanweg 11-12
1521 DJ Wormerveer
075-6282266
info@mulderverhuizingen.nl
www.mulderverhuizingen.nl

3 Persoons

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Mulder Verhuizingen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.


4. Doelen en grondslagen

Mulder Verhuizingen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U de mogelijkheid te bieden informatie uit te wisselen in een app.
 • U te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten.
 • U te beoordelen en accepteren als klant, leverancier of partner of andere derde partij in het kader van het sluiten van een overeenkomst met u.
 • Het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten.
 • Het sluiten van overeenkomsten met leveranciers, business partners of andere derde partijen in verband met de uitvoering van een overeenkomst met u.
 • De ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening.
 • Om de veiligheid, beveiliging, gezondheid en integriteit te bevorderen.
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
De grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn, afhankelijk van het geval, de noodzaak van die verwerking voor het sluiten en uitvoeren van onze overeenkomst met u, voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, om de vitale belangen van u of een andere natuurlijke persoon te beschermen of voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Mulder Verhuizingen of onze partners, tenzij uw belangen, grondrechten of fundamentele vrijheden zwaarder wegen.


5. Bewaartermijnen

Mulder Verhuizingen bewaart uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, om de gerechtvaardigde belangen van Mulder Verhuizingen te behartigen en zo lang als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.


7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mulder Verhuizingen en heeft u het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of naar een door u genoemde organisatie te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming tot of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mulderverhuizingen.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kunnen wij u vragen om een identiteitsbewijs. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar in elk geval binnen vier weken. Verwijdering van uw persoonsgegevens is alleen mogelijk als die gegevens niet langer relevant zijn.


8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mulder Verhuizingen kan voor haar website gebruiken maken van technische, functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Indien wij cookies gebruiken zijn die noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Op de website van Mulder Verhuizingen zal u links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten de website van Mulder Verhuizingen. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij u hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.


9. Klachtenprocedures

Als u een klacht heeft over de naleving van deze privacy verklaring of over een schending van uw rechten op grond van de wet, kunt u contact met ons opnemen. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


10. Beveiliging

Mulder Verhuizingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit gebeurt o.a. door middel van het IT beveiligingsbeleid, door training van medewerkers en door gebruik te maken van beveiligde opslag en verbindingen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als u aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan contact met ons op via info@mulderverhuizingen.nl of gebruik het contactformulier.


Wormerveer, 5 juli 2022